FRS VISION


תמיכה טכנית: 03-9027990 | מחלקת מכירות: 050-2022768

תנאי שימוש ופרטיות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל על ידי חברת פורמולה ריטייל סולושנס בע"מ מרח' העמל 11, ראש העין (להלן: "החברה").

כניסתך לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים ובשירותים השונים המוצעים ו/או הפועלים באתר, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (כפי שהם כעת וכפי שישתנו בעתיד מעת לעת), ולהוראות כל דין. לפני הגלישה ו/או השימוש באתר, לרבות כל מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון תנאים אלה (להלן: "התנאים" או "תנאי השימוש").

בעצם שימושך באתר הינך מצהיר ומתחייב כי אתה מודע לתנאים ומסכים להוראותיהם, כי הנך מסכים שהתנאים והוראותיהם יחולו על כל שימוש או גלישה באתר ו/או באיזה מהחלקים ו/או מהשירותים המוצעים בו, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה ו/או כנגד מי ממפעיליה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה. אינך רשאי להשתמש באתר באופן אחר מתנאי השימוש באתר, ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תגלוש או תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

האמור בתנאי השימוש שלהלן נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

1.       הגדרות

לצורך תנאים אלה:

1.1.        "אתה" או "משתמש" – כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

1.2.        "תוכן" – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) תוכן מילולי, חזותי, עיצוב, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר המוצג באתר.

2.       השימוש באתר

2.1.        האתר הינו אתר אינטרנט אינפורמטיבי אשר נועד לספק מידע כללי אודות החברה ומוצריה בתחום הקופות הממוחשבות, ומיועד ללקוחות פוטנציאליים, שותפים עסקיים, משקיעים ומחפשי עבודה.

2.2.        השימוש באתר והצפייה בתכנים שבו הינם לשימוש אישי ופרטי בלבד, בכפוף לתנאים אלה (ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בתכנים ו/או בכל עותק שלהם), ובכל מקרה למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל.

2.3.        בפרט, הינך מתחייב: לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר או על התשתית הקשורה אליו; לא לפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ"ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו, וכן הינך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

2.4.        מבלי לגרוע מהאמור, אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים המצויים בו בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. השימוש בתכנים בכל אתר אינטרנט אחר זולת האתר, או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור בהחלט.

3.       היעדר אחריות

3.1.        האתר נועד למטרת מידע כללי כאמור בסעיף ‏2.1 לעיל, ואין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים ו/או בכל חלק מהם ייעוץ מטעם החברה ו/או מי מטעמה, ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר (ככל שהתקבל) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים ואחרים. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע המוצג באתר. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית.

3.2.        החברה אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות הנתונים ו/או להיעדר שגיאות בתכנים באתר או כי הגישה לאתר תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לתכנים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שתעשה בהם, לרבות לתמונות המוצגות באתר, המשמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

3.3.        החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה משתמשת בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהמידע האישי שלך (ככל שיימסר על ידך) יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

3.4.        התכנים המפורסמים באתר מוצגים "כמות שהם" (As Is), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין באמור בתנאים משום מצג של החברה ו/או מי מטעמה בדבר התאמת התכנים לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות, היעדר שגיאות או דיוק של התכנים, עדכניות התכנים או היעדר הפרה של זכויות קניין רוחני. אין בהצגת התכנים באתר משום הבעת דעה על ידי החברה לגבי אופיים או טיבם.

3.5.        החברה רשאית לערוך שינויים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. התכנים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר והחברה אינה מתחייבת לעדכן את התכנים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. באחריות המשתמש לבקר באתר מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים העדכניים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. אם יבוצעו עדכונים ו/או שינויים לתנאים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, תוך עדכון תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה.

3.6.        אתה תישא במלוא האחריות לשימוש בתכנים שבאתר ולתוצאות השימוש בהם. בהתאם לכך, עליך לוודא שהתוכן המפורסם מדויק, עדכני ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת למוצרים ו/או לשירותים שהחברה מציעה או עניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה ועל המשתמש לבצע בדיקות מטעמו. המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

4.       זכויות קניין רוחני

4.1.        ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחיד של האתר על כל התכנים שבו. כמו כן, ידוע לך כי התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בתכנים אך ורק על פי הרשאה מפורשת בכתב של החברה.

4.2.        אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בתכנים, אלא באישור מפורש בכתב של החברה, כמפורט בתנאים, והינך מתחייב לא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור. אם תפר אחד או יותר מן התנאים האלה, תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר והתכנים המצויים בו ותחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס על ידך מהאתר לכל מטרה שהיא.

4.3.        עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של החברה וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגויים, גרפיקה ותמונות מהאתר, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, שיהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, שיהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. חל איסור על שימוש ב- Meta Tagsאו כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

4.4.        למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, החברה אינה מעניקה לך זכות או רישיון כלשהם להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג או ליצור נגזרות מהתכנים הכלולים באתר, ובכלל זה החברה אינה מעניקה לך רישיונות שימוש בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים שהתכנים שייכים או קשורים אליהם.

 5.       פניה לחברה באמצעות האתר

5.1.        הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות האתר. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה, לקבלת מידע בלתי מספק באמצעות האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לך עקב כך. על כל מידע המועבר על ידך לאתר באמצעות או כתוצאה משימושך באתר בדרך אלקטרונית או אחרת, חלה מדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף ‏6 להלן.

5.2.        החברה רשאית לפרסם באתר, מעת לעת, משרות פנויות בחברה. משתמש המעוניין להיענות למשרה מסוימת יידרש לשלוח קו"ח לכתובת jobs@frsvision.com בציון מספר המשרה הרלבנטית. משתמש אשר שלח קורות חיים לכתובת דוא"ל הנ"ל מאשר בזאת לחברה ליצור עימו קשר (לרבות באמצעות דוא"ל) לצורך השלמת פרטים ו/או זימונו לראיון עבודה. ואולם, מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין במשלוח קורות חיים ו/או בקבלתם ע"י החברה ו/או ביצירת קשר של החברה עם המשתמש לצורך זימונו לראיון ו/או בזימון המשתמש לראיון עבודה משום התחייבות כלשהיא מצד החברה לזמן משתמש לראיון ו/או לקלוט לעבודה משתמש כלשהוא אשר שלח קורות חיים ו/או זומן לראיון.

5.3.        עפ"י בקשתך המפורשת בכתב, החברה שומרת על זכותה להעביר את מידע אודות פנייתך לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה של החברה, לתועלתה ו/או לתועלת הצד השלישי. בכל מקרה בו יועברו פרטיך האישיים לצדדי ג' עפ"י בקשתך כאמור, השימוש במידע כאמור ע"י צדדי ג' יהא כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדי ג', ולחברה לא תהיה כל חבות או אחריות בקשר לכך. לתשומת לבך – במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות אלה, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר בעקבות השימוש שעשית באתר בהתאם לדרישות כל דין.

6.       מדיניות פרטיות

6.1.        בעת השימוש באתר, נאסף ע"י החברה מידע שנמסר על ידך וכן מידע אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.

6.2.        החברה מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בסעיף ‏6 זה מובאים להלן על מנת שתהיה מודע לאופן בו החברה משתמשת במידע שנמסר על ידך לחברה באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי החברה בעת גלישתך באתר. בטרם מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

6.2.1.  מידע אישי הוא מידע המזהה אותך באופן אישי ונמסר על ידך ביודעין (לדוגמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, תפקיד וכו').

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להבין מהם צרכיך, להודיע לך על עדכונים הרלבנטיים לגביך, ולספק לך שירות טוב. לתשומת ליבך, החברה אינה מבקשת והיא אינה מעוניינת לקבל ממך מידע אישי ו/או כל חומר או מידע סודי או מידע קנייני, מידע חסוי או חומר אחר ממך באמצעות האתר. יתרה מכך, אינך חייב לספק לחברה מידע אישי באמצעות האתר, אולם ככל שתבחר לספק לחברה מידע אישי כתוצאה מהשימוש באתר (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או בצורה אחרת), ייחשב הדבר כהסכמה מצידך למסירת הפרטים ואיסופם ע"י החברה בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור, במסירת מידע אישי באתר או באמצעותו הינך מסכים ומאשר כדלקמן:

6.2.1.1.       מידע כאמור ייחשב בלתי סודי, בלתי קנייני ולא מוגן. ע"י גילוי או העברת מידע או נתון כלשהוא לחברה באמצעות האתר, אתה מצהיר כי המידע הוא מקורי שלך ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע או נתון כאמור, והחברה תהא רשאית לעשות בו כל שימוש שהוא לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, לרבות פיתוח ו/או שיווק של מוצרים או שירותים, דיוור ישיר, ובכפוף להסכמתך מראש ובכתב – משלוח תוכן שיווקי או פרסומי, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך. אם אינך מעוניין להמשיך לקבלת דיוורים מהחברה (לרבות תוכן פרסומי ושיווקי – ככל שהסכמת לקבלו כאמור לעיל) תוכל לבטל הסכמתך בכל עת כאמור בסעיף ‏‏6.6 להלן.

6.2.1.2.       ידוע לך ואתה מאשר כי מידע אישי כאמור ישמש את החברה לצורך: (א) הקשר של החברה איתך; (ב) העברתו לצדדי ג' עפ"י הסכמתך ובקשתך בהתאם לאמור בסעיף ‏5.3 לעיל; (ג) עמידת החברה בדרישות כל דין לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו; (ד) אכיפת תנאי השימוש; (ה) שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר; (ו) יצירת הקשר איתך; (ז) כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

6.2.2.  מידע שאינו אישי הוא מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר שאינו ניתן לזיהוי עימך. בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, החברה אוספת באופן אוטומטי מידע לא אישי ומנתחת אותו על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר ולצורך ניהול האתר, שיפורו וקידום האתר. מידע שאינו אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.

מידע שאינו אישי עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך. החברה מנתחת מידע שאינו אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר, העמודים הפנימיים בהם אליהם הגולשים נכנסים ו/או השירותים וההצעות לצורך ניהול האתר, שיפורו וקידומו.

החברה עשויה להעביר לצדדי ג' ללא צורך בקבלת הסכמתך נתונים סטטיסטיים מצטברים על השימוש באתר, דפוסי גלישה ומידע אחר רלבנטי שהוא שאינו מידע אישי.

6.3.        החברה לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים למעט עפ"י סעיף ‏5.3 לעיל.

6.4.        החברה עושה שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף המידע שאינו אישי, כאמור לעיל. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי כאמור לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות אינו מזהה אותך באופן ספציפי, אלא נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

6.5.        חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

6.6.        מידע אישי שתמסור בעת השימוש באתר (לרבות פרטים מזהים שתמסור בפנייתך לחברה באמצעות משלוח דוא"ל כמפורט בסעיף ‏5.2 לעיל) עשויים להישמר במאגר מידע של החברה בהתאם לדרישות כל דין, אשר עשוי, בין היתר, לשמש לדיוור ישיר ובכפוף לקבלת הסכמתך מראש ובכתב – למשלוח מידע שיווקי ופרסומי. כל שימוש של החברה במידע האישי שלך ייעשה עפ"י הוראות כל דין. הנך מאשר לחברה להחזיק את המידע האישי שתמסור במאגר מידע עפ"י כל דין. לתשומת ליבך, הינך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, לרבות אם אינך מעוניין להיכלל ברשימות החברה לצורך דיוור ישיר, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים ב-  http://www.frsvision.co.il/contact_us ופרטיך יוסרו מרשימת הדיוור כאמור. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר. עם זאת, הינך רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

6.7.        משתמש השולח מידע או נתון כלשהוא לאתר ו/או באמצעות האתר מסכים מראש לאמור לעיל ויהיה אחראי על התכנים והמידע הכלול בהודעות, לרבות מידת האמת, הדיוק, האמינות והנכונות שלהם והוא מתחייב לעשות כן בהתאם להוראות כל דין. לחברה לא תהא כל אחריות בקשר להודעות או לתוכנן. המשתמש יהיה אחראי לפצות ולשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם למי מהם כתוצאה מהעברת ו/או העלאת תכנים ו/או מידע שאינם אמת ו/או לא מדויקים ו/או פוגעניים ו/או המהווים עוולה ו/או עבירה לפי הוראות כל דין.

7.       קישור לאתר

אינך רשאי ליצור קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור החברה מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין. החברה /או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל האתרים המכילים קישור לאתר זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם.

8.       קישור לאתרים אחרים

8.1.        לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים (לרבות למאמרים שונים), ואולם מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומובהר בזאת כי החברה לא בדקה את אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם והיא לא תישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאתר.

8.2.        החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

9.       סימני מסחר

שמות של לקוחות החברה ו/או שותפיה העסקיים, שירותים ו/או מוצרים הנזכרים באתר ו/או בתנאים הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים. אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר או זכויות קניין רוחני של החברה או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

10.   הגבלת גישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

11.   הגבלת אחריות

11.1.     על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה /או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ו/או בכל אחד מאתרים אלה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו, וזאת גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

12.   שונות

12.1.     האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום ריבונותה של מדינת ישראל ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס שמונה לך לעשות שימוש זה.

12.2.     החברה רשאית לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), וזאת ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה.

12.3.     החברה רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך. התנאים יחולו ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם, הבאים במקומם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

12.4.     אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה או נאסף על ידי החברה בהקשר לשימוש באתר.

12.5.     אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

12.6.     אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

12.7.     ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

12.8.     תקנון זה מחליף וגובר על כל  תקנון אחר או קודם בנושא זה.

12.9.     תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין החברה בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין החברה או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

12.10. על תנאים אלה ועל האתר, לרבות השימוש בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. החברה מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.